Obchodné podmienky - Sedacie vaky Lubi - Kvalitný sedací vak za rozumnú cenu

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Obchodné podmienky

Objednávanie tovaru

Naše produkty sa dajú objednávať týmito spôsobmi :
- Zaslaním objednávky z E shopu na našej stránke www.lubi.sk.
- Zadaním objednávky na e – mailovú adresu lubi@lubi.sk
- Prostredníctvom telefónneho čísla 0902 404 517 alebo 0905 798 578
Zákazníkovi sa potvrdí prijatie objednávky formou potvrdzujúceho e mailu, alebo sms správy.
Podmienkou spracovania objednávky je poskytnutie všetkých potrebných údajov kvôli správnemu vyplneniu faktúry a prípadného zaslania tovaru na adresu kupujúceho. Tovar je štandardne odoslaný zákazníkovi do 7 pracovných dní. V rámci Slovenska je tovar dopravený na zadanú adresu konečného zákazníka kuriérskou službou Slovenskej pošty.

Pri dodávke na dobierku zákazník uhrádza cenu tovaru pri prevzatí od kuriéra Slovenskej pošty, resp. pri jeho prebratí na pošte.
Platba vopred
Pri tomto spôsobe platby je tovar zaslaný zákazníkovi po zaplatený určenej sumy na účet :
VÚB 1611541054. Variabilný symbol je číslo objednávky.
Na tovar je poskytnutá Záručná doba 24 mesiacov. Zákazník pri kúpe tovaru obdrží faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný list. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby tovaru, nie na poškodenia, ktoré boli zapríčinené úmyselným, alebo neúmyselným konaním zákazníka.
Po objednaní tovaru je možné objednávku stornovať. Odstúpenie od objednávky je možné vykonať do siedmich pracovných dní od uzatvorenia obchodu podľa §12 zákona č. 108/2000 Z.z.
Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky(VOP) upravujú práva a povinnosti predávajúceho, tj. Ľubomír Štepo, Kapisztóryho 6, 94058 Nové Zámky Slovenská republika, IČO: 46328459 zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Nové Zámky, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.lubi.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete. (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").
Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu www.lubi.sk.
Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.
Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na lubi.sk.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na lubi.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na lubi.sk. Osobné údaje zákazníka sú chránené zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky